K-20911

エアータンク

  • メーカー : 岩田
  • 型式 : SAT-120-99
  • 年式 :
  • 主仕様 : 120L
  • 場所 : 関東組合
  • 価格 : ¥30,000
  • お問い合せ
[K-20911] エアータンク SAT-120-99

Photo1

[K-20911] エアータンク SAT-120-99 photo-1

Photo2

[K-20911] エアータンク SAT-120-99 photo-2

Photo3

[K-20911] エアータンク SAT-120-99 photo-3

Photo4

[K-20911] エアータンク SAT-120-99 photo-4

Photo5

[K-20911] エアータンク SAT-120-99 photo-5

Photo6

[K-20911] エアータンク SAT-120-99 photo-6